17" Round Glass Vessel, Blush

SKU: AV-33097-AB
17" H Round Glass Vessel - Amber

Additional Info & FAQs

Additional Info & FAQs

Dimensions: 13x13x17

Shipping

Shipping

  • Ship Method: LTL